آلمان-حسابداري،مديريت و اقتصاد - Page 1

About
گروه پذيرش حسابداري ،مديريت و اقتصاد آلمان https://t.me/joinchat/Bjn9Tj757ulvUpGrf934bw
🦄Talieh
2016-07-03 06:46:27
https://telegram.me/joinchat/Bjn9Tj757ukwuMMl-eFMmw
🦄Talieh
2016-07-03 07:08:42
رشته من حسابداريه
Navid
2016-07-03 07:10:01
منم حسابداری
Navid
2016-07-03 07:10:11
از تهران مرکز
🦄Talieh
2016-07-03 07:10:12
اصلأ هم كم نيستن و خوشبختانه با رشته ما ميشه برا مديريت و اقتصاد پذيرش گرفت
🦄Talieh
2016-07-03 07:10:49
و بيزنس كه البته ما توو ايران نداريم
Navid
2016-07-03 07:10:56
ااا کسی میشناسی VWL با حسابداری پذیرش گرفته باشه؟
🦄Talieh
2016-07-03 07:11:49
نه ولي اميدوارم توو اين گروه پيدا كنين من از كلوزهال معروف پذيرش گرفتم
Navid
2016-07-03 07:12:46
شمام همین رشته؟