آموزش رایگان زبان انگلیسی - Page 2

Mehrdad
2016-12-31 21:53:28
سومیش هم last Christmasبا صدای جرج مایکل که متاسفانه شب کریسمس امسال از بین ما رفت.
Mehrdad
2016-12-31 21:56:26
اين هم متنش كه نوشته خود جرج مايكل بوده Lyrics Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special (special) Once bitten and twice shy I keep my distance but you still catch my eye Tell me baby do you recognize me? Well it's been a year, it doesn't surprise me I wrapped it up and sent it With a note saying "I Love You" I meant it Now I know what a fool I've been But if you kissed me now I know you'd fool me again Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special (special) Last Christmas, I gave you my heart But the very next day, you gave it away This year, to save me from tears I'll give it to someone special (special) A face on a lover with a fire in his heart A man undercover but you tore him apart Maybe next year, I'll give it to someone, I'll give it to someone special Special, someone, someone I'll give it to someone, I'll give it to someone special Who'll give me something in return I'll give it to someone, hold my heart and watch it burn I'll give it to someone, I'll give it to someone special I thought you were here to stay How can love be for a day? I thought you were someone special, gave you my heart I'll give it to someone, I'll give it to someone Last Christmas I gave you my heart You gave it away I'll give it to someone, I'll give it to someone https://telegram.me/ESLChannel
Mehrdad
2017-01-01 03:48:11
کلمه پیشنهادی امروز دیکشنری Merriam-Webster: Zeitgeist !! پیشنهاد دیکشنریه! ربطی به من نداره!! zeitgeist: (often capitalized Zeitgeist) the general intellectual, moral, and cultural climate of an era. فضاي عمومي فرهنگي ، اخلاقي و ذهني يك دوره زماني. اين كلمه در واقع يك كلمه تركيبي آلمانيه كه از ١٨٣٥ وارد انگليسي شده. اين كلمه دو جزء داره Zeist به معني زمان و Geistبه معني روح. مثالها: The movie does an excellent job of capturing the zeitgeist of the dot-com boom. His songs perfectly captured the zeitgeist of 1960s America. "The people making the product are the same demographic as the people using the product. They don't have to rely on research and data to inform product decisions—they're just making things that they themselves want to use based on the zeitgeist of their generation." — Rachel Pasqua, quoted in Adweek, 3 Nov. 2016 -Scholars have long maintained that each era has a unique spirit, a nature or climate that sets it apart from all other epochs. In German, such a spirit is known as Zeitgeist, from the German words Zeit, meaning "time," and Geist, meaning "spirit" or "ghost.
Mehrdad
2017-01-01 03:49:32
تلفظش هم به اين صورته: \ˈtsīt-ˌgīst, ˈzīt-\
Mehrdad
2017-01-01 13:01:54
Day 2
Mehrdad
2017-01-01 13:05:48
برای سطح متوسط امروز خبرهای آموزشی از سایت بی بی سی رو آماده کردم. اولین خبر در مورد آلودگی هوا درپکن Beijingپایتخت چینه.
Mehrdad
2017-01-01 13:14:14
دومیش هم در مورد تلاش دانشمندان برای مهار انرژی آتشفشانهای آیسلنده به کمک دریل کردن و نزدیک شدن به محل انرژیه.
Mehrdad
2017-01-01 13:24:29
سومین خبر در مورد ساخت همسر مجازی در ژاپن برای مردهای مجرده برای کمک رد کارها و داشتن همصحبته.
Mehrdad
2017-01-01 13:25:57
این هم فایل صوتی هر سه خبر از سایت آموزشی بی بی سی/سطح متوسط
Mehrdad
2017-01-01 13:27:40
در منزل دانلود کنید و در وقت مرده در ترافیک یا راه گوش کنید. متن فایل همراه با کلمات کلیدی هم براتون میگذارم. حتما بخونید./سطح متوسط