آموزش فلوئنت - Page 1

About
خدمات شبیه سازی و انجام پروژه و پایان نامه فلوئنت بزرگراه نواب صفوی-تقاطع هاشمی مجتمع تجاری سیمرغ طبقه اول پ ۳۸ ۰۲۱۶۶۳۸۷۶۶۰ ۰۹۱۲۶۲۴۸۶۷۳ ۰۹۱۲۵۶۰۰۹۳۳ WWW.RACFD.COM WWW.PSSSM.CO.IR WWW.ANSYSFLUENT.IR
Reza Amini
2016-09-27 07:43:46
آموزش دینامیک مش قسمت اول
Reza Amini
2016-09-27 08:16:07
آموزش دینامیک مش قسمت دوم
Reza Amini
2016-09-27 11:18:30
آموزش حرارتی الکتریکی مدار چاچی در نرم افزار انسیس فلوئنت ansys fluent
Reza Amini
2016-09-27 12:23:55
fourier transform method for blade flutter case in ansys cfx
Mr CFD
2016-09-28 09:16:53
Meshing a turbofan with a meridional spliter in ANSYS turbogrid
Mr CFD
2016-09-29 07:22:57
Restarting a coupled analysis in ansys fluent and mechanical
Mr CFD
2016-09-30 12:45:31
آنالیز کوپله سیال جامد با انسیس فلوئنت و مکانیکال قسمت دوم
Mr CFD
2016-10-10 17:22:13
Fluid structure interaction analysis part 1&2