آموزش گام به گام زبان آلمانی: - Page 1

About
@DeutschlernenmitArtikel 👈das Verb @O_R_DE 👈 #ادمین_تبادل Deutschsprachige Schritt für Schritt bis C2! Link von Kanal 👇🏾 https://t.me/joinchat/AAAAAEGFoD7VcOFX2ia_gw
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:31:01
schwimmen...شنا کردن die Ente....مرغابی kann eine Ente schwimmen?....مرغابی میتونه شنا کنه؟ der Pinguin....پنگوئن das Krokodil...کروکودیل springen...پریدن Ich kann springen...من میتونم بپرم der Frosch...قورباغه der Hase...خرگوش das Känguruh...کانگورو fliegen...پرواز کردن der Vogel....پرنده der Schmetterling....پروانه das Flugzeug....هواپیما die Schere....قیچی der Kleber....چسب der Stift...قلم ، مداد schneiden....بریدن kleben...چسباندن malen...نقاشی کردن essen...خوردن Ich möchte etwas essen دوست دارم یه چیزی بخورم Hunger haben....گرسنه بودن Ich habe Hunger...گرسنمه die Banane...موز die Karotte...هویج فرنگی die Tomate...گوجه فرنگی trinken...نوشیدن der Durst...تشنگی ich habe Durst...تشنمه Ich möchte etwas trinken...دوست دارم یه چیزی بنوشم das Wasser...آب die Milch...شیر der Tee...چای tanzen....رقصیدن Guchk mal...نگاه کن singen....آواز خواندن hören....شنیدن hör mal....گوش کن spielen....بازی کردن kommen...آمدن komm...بیا verstecken...پنهان شدن rennen...دویدن schnell...سریع gehen.. رفتن ،پیاده رفتن langsam...آهسته müde...خسته schlafen....خوابیدن ich gehe schlafen..
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:41:58
Sara _______________________________ ///////////////////بخش پنجم////////////////// _______________________________ در قسمت های قبل اهمیت و دلیل بکارگیری صورت های جدید عبارات جهت بکارگیری در جملات و بخصوص پر کردن وقفه های پیش آمده در یک مکالمه روان عنوان شد. _______________________________ در ادامه تعداد بیشتری از عبارات مفید در مکالمات و نوشتاری بصورت پراکنده بهمراه معانیشان آورده شده است. تاکید میگردد آموختن و تمرین روزانه این عبارات در کیفیت و روان شدن مکالمه بسیار موثر است. این آرشیو میتواند کمک خوبی برای زبان آموزان در نوشتن نامه های رسمی، مکالمات روزمره و افزایش مهارت _______________________________ zudem... außerdem... darüber hinaus... علاوه بر این،از این گذشته.... _______________________________ in der Tat... tatsächlich... eigentlich در حقیقت، در واقع _______________________________ auch... ebenfalls... außerdem... همچنین، همینطور _______________________________ und... zusätzlich... außerdem... ergänzend... darüber hinaus... و...، افزون بر...، ،بعلاوه... _______________________________ auf der anderen Seite... andererseits... hingegen... از طرف دیگر... _______________________________ wie... so wie... wie zum Beispiel... zum Beispiel beispielsweise als Beispiel از قبیل...،بطور نمونه...، مانند...، مثلا... _______________________________ insbesondere im Besonderen besonders بخصوص...،بویژه... _______________________________ in Bezug auf... bezüglich... در رابطه با... _______________________________ Berücksichtigung... unter Beachtung... نظر به...،بملاحظه... ______________________________ die Tatsache, dass... حقیقت اینه که... _______________________________ bezüglich... in Bezug auf... درباره...، درخصوص... _______________________________ zum Thema.... auf dem Gebiet.... در رابطه با (موضوع).... _______________________________ in derselben Art und Weise... in gleicher Weise... در همان مورد...، بهمان شیوه... _______________________________ ebenso... in gleicher Weise... در همین راستا... _______________________________ genauer gesagt... بطور دقیقتر... _______________________________ in anderen Worten... به بیان دیگر... _______________________________ hingegen... im Gegensatz zu... از طرف مقابل... _______________________________ allerdings... jedoch... بهر روی... _______________________________ dennoch... und doch... با این حال(هنوز)... _______________________________ wohingegen... obwohl... نظر به اینکه...، در حالیکه...، اگرچه .. _______________________________ obwohl... obgleich... اگرچه، بهرحال، با وجود این... _______________________________ im Gegensatz zu... im Unterschied zu... در مقابل با... _______________________________ vor allem... vor allen Dingen... در رابطه با همه...، روی هم رفته... _______________________________ weit wichtiger... مهمتر از... _______________________________ dennoch... selbst dann... با این حال... _______________________________ nichtsdestotrotz... با این حال...،با وجود این... _______________________________ zugegebenermaßen... مسلما... _______________________________ allerdings... jedoch... بهر روی... _______________________________ in jedem Fall... jedenfalls... در هر صورت(مورد)... _______________________________ bzw. beziehungsweise... بهتر بگم...، یا...، یا دقیقتر...
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:42:44
Der Hacken پاشنه پا یا پاشنه کفش
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:43:14
Viele Leute müssen die öffentlichen Verkehrsmittel in Anspruch nehmen مردم باید بیشتر از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده کنن Etwas in Anspruch nehmen = verwenden
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:44:05
Etwas in Kauf nehmen = یه چیزی رو به جون خریدن ، پی یه چیزی رو به تن خود مالیدن ، تحمل کردن Wenn du nach Deutschland kommst , musst du alles in Kauf nehmen وقتی میای المان باید همه چیو به جون بخری
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:44:35
Ich will Pommes mit alles darum und daran Darum und daran = با مخلفاتش
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:44:55
Zieh mal an , mach keine Faxen لباس بپوش بچه بازی در نیار Faxe machen
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:48:01
Deutsch Kanal: دیالوگ وفیلم آلمانی قدم به قدم: schaffen...از عهده برآمدن، انجام دادن، بوجود آوردن mutig...شجاع ehrlich...منصفانه،عادلانه،صادقانه ehrlich...واقعا ،جدا verlassen auf....اطمینان کردن die Wahl...انتخاب erzählen...تعریف کردن allen...به همه furchtbar...وحشتناک die Angst...ترس ausmachen..خاموش کردن kaputt...خراب wenn..وقتی که ، اگر sehen..‌دیدن die Woche...هفته eine Woche lang....به مدت یک هفته vorhalten... سرزنش کردن die Dummheit..حماقت ,کاراحمقانه beide...هر دو der Rahmen ...قاب عکس die Schuld...گناه ، تقصیر liebling...عزیزم das Glas...شیشه das Stück...تکه ،قطعه der Schimmel...کپک verfault...پوسیده das Holz...چوب der Wurm ...کرم دیالوگ وفیلم آلمانی قدم به قدم: schaffen...از عهده برآمدن، انجام دادن، بوجود آوردن mutig...شجاع ehrlich...منصفانه،عادلانه،صادقانه ehrlich...واقعا ،جدا verlassen auf....اطمینان کردن die Wahl...انتخاب erzählen...تعریف کردن allen...به همه furchtbar...وحشتناک die Angst...ترس ausmachen..خاموش کردن kaputt...خراب wenn..وقتی که ، اگر sehen..‌دیدن die Woche...هفته eine Woche lang....به مدت یک هفته vorhalten... سرزنش کردن die Dummheit..حماقت ,کاراحمقانه beide...هر دو der Rahmen ...قاب عکس die Schuld...گناه ، تقصیر liebling...عزیزم das Glas...شیشه das Stück...تکه ،قطعه der Schimmel...کپک verfault...پوسیده das Holz...چوب der Wurm ...کرم
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 20:55:54
Sara (1)> Ich liebe dich so sehr.❤️ خیلی دوستت دارم. (2)> Du bist mir sehr wichtig. تو برای من خیلی مهمی. (3)> Du bist das Einzige was ich habe. تنها چیزی که دارم تویی. (4)> Du bist meine wahre Liebe. تو هستی عشق حقیقی من. (5)> Du bist in meinem Herzen. تو در قلب منی. (6)> Ich kann nich ohne dich leben. من نمیتوانم بدون تو زندگی کنم. (7)> Ich denke immer an dich. من همیشه تو فکر تو هستم. (8)> Das Leben ist einfach schön aber nicht ohne dich. زندگی زیباست اما نه بدون تو. (9)> Du gehst mir nicht aus dem Sinn. تو از ذهنم بیرون نمیروی. (10)> Ich vermisse dich wenn، du nicht bei mir bist. من دلتنگت میشوم وقتی پیشم نیستی. (11)> Ich fühle mich wohl, wenn du bei mir bist. خودم را عالی حس میکنم وقتی پيشم هستي
آموزش گام به گام زبان آلمانی:
2016-10-22 22:46:36
_______________________________ ///////////////////بخش سوم////////////////// _______________________________ در دو بخش گذشته تعاریف اولیه جهت شناخت و یک دید کلی از مفهوم کلمات، اصطلاحات و جملاتی تحت عنوان "کلمات پرکننده" یا بطور دقیقتر Füllwörter بیان شد. همانطور که میدانیم استفاده یا عدم بکارگیری آنها در رساندن اصل منظور تفاوت چندانی نخواهد داشت، بلکه موجب نشان دادن یک دانش خوب زبانی و واژگانی و باعث بالارفتن کیفیت گفتگو میگردد. در ادامه مقاله صورت های مختلفی در کاربردهای متفاوت در چند بخش مجزا معرفی خواهند شد. _______________________________ شروع یک جمل افراد گاها و نه الزاما بدلیل کمبود دانش واژگانی پایین، بلکه اکثرا بدلیل عادت استفاده از الگوهای رایج و معمول از ساختارهای تکراری و خسته کنند ای جهت شروع صحبت،پاسخ به یک سوال، نظر دادن، ارتباط جملات، درگیر کردن شنونده به موضوع صحبت و... استفاده میکنند،استفاده از پر کننده های وقفه گوناگون و متفاوت می تواند زیبایی یک مکالمه را دوچندان کند. در این بخش جهت آغاز یک جمله و گفتگو ساختارهایی پیشنهاد شده است که می توان بسته به تمایل و نوع گفتگو و... در جای مناسب استفاده نمود. لازم به ذکر است بدلیل معانی نزدیک به هم هر بخش، تنها یک ترجمه نزدیک برای چند جمله قرار گرفته در هر یک ارایه شده است و خواننده خود معنی دقیق هریک را براحتی میتواند درک کند. ________________________________ میدونی چیه؟میدونی منظورم چیه؟ Wissen Sie was? Weißt du, was ich meine? Wissen Sie, was ich meine? Wissen Sie worauf ich hinaus will? Weißt du, was ich sagen/werden will?  wenn Sie wissen, was ich meine. Sie wissen ganz/sehr genau was ich meine. این ساختار متداول ترین نوع استفاده در ابتدا و ادامه ________________________________ تا جایی که اطلاع دارم/شنیدم،میفهمم؛ soviel ich weiß... soweit ich weiß... meines wissens(nach)... nach allem, was ich weiß, ... nach allem, was ich gehört habe ... soweit mir bekannt ist... soweit ich jedoch weiß... nach meiner Kenntnis... Ich würde sogar behaupten... soweit ich sagen kann... soweit ich das beurteilen kann... soweit ich verstanden habe... soweit ich es verstehe جهت شروع و یا دادن یک نظر و... ________________________________ همونطور که میدونید،اطلاع دارید: wie du breits weißt... wie Sie wohl/vielleicht/jetzt/ja schon wissen... Es wird Ihnen bekannt sein... wie der eine oder andere von Ihnen vielleicht weiß... Sie wissen das ganz sicher,dass... جهت شروع صحبت، تایید، دقت شنونده و... ________________________________ خوب، طوری که من میبینم...،اینطور بنظر میرسد که.... ich sehe das so... so, wie ich das sehe... Es sieht so aus, dass... nach meiner Erfahrung... شروع، ادامه و بیان نظر و... ________________________________ ️همونطور که الان بهتون گفتم/اشاره کردم؛ wie ich Ihnen schon sagte... wie ich Ihnen gesagt habe... wie ich schon anfangs erwähnte... ارتباط جملات و توجه و... ________________________________ همونطور که الان گفتید/اشاره فرمودید؛ wie Sie bereits erwähnten... wie Sie erwähnt haben... wie schon/breits erwähnt... ارتباط جملات و توجه شنونده و...