تغییر - Page 1

About
تغییرات در زندگی باعث موفقیت خواهد شد
تغییر
2016-07-23 04:19:32
   ✍💎 چهار چیز است که نمیتوان آن‌ها را بازگرداند ... 🔹"تیر" پس از رها شدن از کمان! 🔹"حرف" پس از گفتن! 🔹"موقعیت" پس از پایان یافتن! 🔹و "زمان" پس از گذشتن! 🔸پس مواظب تیری که می‌اندازیم ، حرفی که میزنیم ، موقعیتی که در اختیارمان است و زمانی که داریم باشیم ... 🔸آگاهانه زندگی کنیم ، متفکرانه حرف بزنیم و قدر لحظه‌ها را بدانیم .... https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 04:21:29
ﻫﻔﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ 1 ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺩﺭ ﺭﺩﻳﻒ ﻫﺎﻱ ﺟﻠﻮ ﺑﻨﺸﻴﻨﻴﺪ . 2 ـ ﻧﮕﺎﻩ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﻪ ﭼﺸﻤﺎﻥ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﻴﺪ .    ﻋﺪﻡ ﻧﮕﺎﻩ ﺑﻪ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ 2ﻣﻌﻨﺎ ﺩﺍﺭﺩ : ﺍﻟﻒ : ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮔﻨﺎﻩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ ﺏ: ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺿﻌﻒ ﻭﻧﺎﺗﻮﺍﻧﻲ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺍﻭ 3 ـ ﺳﺮﻋﺖ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺘﺎﻥ ﺭﺍ  ﺗﻨﺪﺗﺮ ﻛﻨﻴﺪ . ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺑﺪﻥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻭﺍﻛﻨﺶ ﺫﻫﻦ ﺍﺳﺖ . ﺁﺩﻣﻬﺎﻱ ﺑﺎ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺭﺍﻩ ﺭﻓﺘﻨﺸﺎﻥ ﻛﻤﻲ ﺷﺒﻴﻪ ﺑﻪ ﺩﻭﻳﺪﻥ ﺍﺳﺖ , ﺍﻧﮕﺎﺭ ﺑﻪ ﺟﺎﻱ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ ﺭﻭﻧﺪ ﻭ ﻳﺎ ﻛﺎﺭ ﻣﻬﻤﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ . 4 ـ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺟﺪﻱ ﺣﺮﻑ ﺑﺰﻧﻴﺪ . 5 ـ ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺩﺳﺖ ﺩﺍﺩﻥ ﺟﺪﻱ ﺑﺎﺷﻴﺪ . 6 ـ ﺩﺭ ﺟﻤﻊ ﻧﻈﺮ ﺑﺪﻫﻴﺪ . 7 ـ ﺧﻨﺪﺍﻥ ﺑﺎﺷﻴﺪ .  لبخند ﺷﻤﺎ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺩﺍﺭﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﻛﻤﺒﻮﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﺍﺳﺖ. توﺻﻴﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ: 1 ـ ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻟﺒﺎﺳﻬﺎ ﺭﺍ ﺑﭙﻮﺷﻴﺪ . 2 ـ ﺩﺭ ﻫﺮ ﻣﻜﺎﻟﻤﻪ ﺗﻠﻔﻨﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻨﻴﺪ . 3 ـ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻫﺮ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻳﺘﺎﻥ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻣﻲ ﺩﻫﻨﺪ ﻟﻔﻆ ﻣﺘﺸﻜﺮﻡ ﺭﺍ ﺑﻜﺎﺭ ﺑﺒﺮﻳﺪ . 4 ـ ﻣﻘﺘﺪﺭﺍﻧﻪ , ﺍﻓﺮﺍشته ﻭ ﺑﺎ ﮔﺎﻣﻬﺎﻱ ﺑﻠﻨﺪ ﻭ ﺗﻨﺪ ﺭﺍﻩ ﺑﺮﻭﻳﺪ . 5 ـ ﻫﻴﭽﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﻜﻨﻴﺪ . 6 ـ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ ﺯﺑﺎﻥ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮﺍﻥ ﻫﻢ ﺻﺤﺒﺖ ﺷﻮﻳﺪ ... https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 04:24:28
نیمکت ذخیره، اگر از طلا هم باشد، ارزشش به اندازه زمین بازی نیست...!  پس وارد زمین شوید تا طعم پیروزی یا شکست را بتوانید بچشید...! https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 04:49:29
‌ ✅منتظر نباشید دریا آرام شود تا سفر خود را شروع کنید. روحیه یک جنگجو را داشته باشید و تا زمانی که به هدفتان نرسیده‌اید آرام نگیرید. تلاش کنید . برای موفق شدن باید ریسک پذیر بود و خطر کرد. باید از منطقه آرامش خود بیرون بیایید و موقعیت‌های جدید را تجربه کنید. آنگاه خواهید دید که منطقه آرامش شما همراه با شما رشد می‌کند. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 05:17:18
🌟🌟🌟 ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺷﻤﺎ ﺭﺍ ﻣﺠﺎﺯﺍﺕ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ ﺑﺮﻛﺖ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﺒﺨﺸﺪ، ﻛﻨﺘﺮﻝ ﻫﻢ ﻧﻤﻴﻜﻨﺪ، ﻓﻘﻂ ﻋﻤﻠﺖ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺑﺮﮔﺮﺩﺍﻧﺪﻩ ﻣﯿﺸﻮﺩ! ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺑﻪ ﺍﺭﺗﻌﺎﺷﻰ ﻛﻪ ﺍﺯ ﺟﺎﻧﺐ ﺷﻤﺎ ﺍﺭﺳﺎﻝ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯿﺪﻫﺪ. ﺷﺎﺩ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ،، ﺷﺎﺩﻣﺎﻧﻰ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ، ﻣﻨﻔﻰ ﺑﻴﺎﻧﺪﻳﺸﻰ،، ﺁﻧﭽﻪ ﻧﺼﻴﺒﺖ ﻣﻴﺸﻮﺩ ﻣﻨﻔﯽ ﺍﺳﺖ. "ﺍﻳﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻛﻮﻩ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻞ ﻣﺎ ﻧﺪﺍ ﺳﻮﻯ ﻣﺎ ﺁﻳﺪ ﻧﺪﺍﻫﺎ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ." ﺷﻚ ﻧﻜﻨﻴﺪ! ﺍﻳﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻛﺎﺋﻨﺎﺕ ﺍﺳﺖ.... «ﺭﺍﺯ ﺁﺭﺍﻣﺶ، ﺩﺭ ﺭﻫﺎ ﮐﺮﺩﻥ ﺫﻫﻦ ،ﺍﺯ ﻧﮕﺮﺍﻧﯽ ﻫﺎﺳﺖ...» روزتان پر از آرامش باد #با_ما_همراه_باشید https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 05:30:57
🌟🌟🌟 اگر می خواهید موهبت های الهی را جذب کنید . اگر می خواهید برنامه ریزی ها تلاش ها تلقین ها تجسمات و تلاش های ذهنی تان نتیجه دهد . اگر می خواهید دعا های تان مستجاب شود اول درون خود را خالی کنید . ذهن و دل خود را از هر چه که بیهوده و زیان بار است خالی کنید . از کینه ها نفرت ها حس انتقام جویی حسادت و حسرت یاس و نا امیدی سوء ظن بدخواهی و کج اندیشی خود را خالی کنید . خالی کردن دل و ذهن از بیهوده ها سبب پذیرش و جذب موهبت های الهی است . https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 08:48:56
نورومورفیک و مغز بشر تراشه‌های نورومورفیک که به‌تازگی در حال مدل کردن مسیر موازی انبوه پردازش اطلاعات در مغز انسان هستند، از شبکه‌های عصبی استفاده می‌کند. رایانه‌های نورومورفیک از فناوری نوری که می‌تواند چند تریلیون محاسبات هم‌زمان را پردازش کرده و شبیه‌سازی کامل مغز انسان را ممکن سازند. پروژه مغز آبی (Blue Brain Project) و پروژه مغز بشر (Human Brain Project) که با همکاری اتحادیه اروپا، دولت سوئیس و شرکت آی.‌بی.‌ام (IBM) تامین مالی می‌شود، دو نمونه تلاش جهت ساخت یک مدل کامپیوتری کامل از مغز انسان هستند که با استفاده از نورون‌های مدل‌شده به‌صورت واقعی انجام‌شده‌اند. پروژه مغز انسان تلاش دارد که به شبیه‌سازی عملیاتی مغز در سال ٢٠١٦ دست یابد. https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 08:59:15
 این فیلم به اندازه یک کوه بهتون انرژی میده. هر چقدر هم کسی بدبین باشه، تحت تاثیر قرار می‌گیره! بفرستین به دوستاتون و سورپرایزشون کنین https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-07-23 21:06:25
‌همه می خوان که پولدار شن ولی فقط عده ای حاضر هستند که برای پولدار شدن تلاش کنند. برای پولدار شدن فقط همین ۵ مرحله کافی است: راز موفقیت تمام انسان های بزرگ جهان در ۵ مرحله: ۱-مطالعه یا یادگیری از انسان های بزرگ ۲-شروع یک ایده یا انجام یک خلاقیت جدید ۳-عمل ۴-برسی و نظرسنجی برای رفع ایرادها و بهبود ۵-عشق به کار و تلاش پایدار از همین امشب شروع کن. پاشو https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2016-10-16 08:18:02
تصور کنید هر روز 86400 دلار به حساب شما واریز می‌شود. ولی دو شرط دارد. اول این‌که تمام این پول را باید تا شب خرج کنید، وگرنه هرچه اضافه مانده است پس گرفته می‌شود. تقلب‌هایی مانند انتقال اضافه‌ی پول به حساب دیگران نیز ممکن نیست. شرط بعدی این است که بانک می‌تواند هر وقت بخواهد بدون اطلاع قبلی حسابتان را ببندد. چگونه عمل خواهید کرد؟! نکته این است که همه‌ی ما این حساب جادویی را در اختیار داریم! این حساب با ثانیه‌ها پر می‌شود... هر روز که از خواب بیدار می‌شویم، 86400 ثانیه به ما جایزه داده می‌شود و شب که می‌خوابیم مقداری را که مصرف نکرده‌ایم نمی‌توانیم به روز بعد منتقل کنیم. لحظه‌هایی که زندگی نکرده‌ایم از دستمان رفته است. دیروز ناپدید شده است، و این حساب هم همیشه ممکن است در یک چشم بر هم زدن بسته شود! اما با این حال همچنان بسیاری از انسان‌ها به جای استفاده از موجودیشان بحث‌وجدل می‌کنند و غصه می‌خورند... رازهای ثروت را در كانال ميلياردر بخوانيد  https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g