تغییر - Page 20

تغییر
2018-02-23 09:32:26
برای ساختن یک امپراطوری باید برای تک تک قسمت های آن عرق بریزید.   شما یک شبه پادشاه زندگی خودتان نخواهید شد. پیشرفت پله به پله است، مثل  کنار هم قرار دادن قطعه های یک پازل! به جمع ما بپیوندید🌺 https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g
تغییر
2018-03-14 17:30:44
💢رویاهای خودتان را بسازید، در غیر اینصورت فرد دیگری شما را استخدام می کند تا رویاهای او را بسازید. " فرح گری" https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g 🔺🔺🔺🔺🔺
تغییر
2018-03-14 17:32:57
برای ساختن یک امپراطوری باید برای تک تک قسمت های آن عرق بریزید.   شما یک شبه پادشاه زندگی خودتان نخواهید شد. پیشرفت پله به پله است، مثل  کنار هم قرار دادن قطعه های یک پازل! به جمع ما بپیوندید🌺 https://telegram.me/joinchat/CBW1Iz8_NRZu1vBeSySt1g