راهنمای صوتی زندگی در کانادا (مونترال) !! - Page 25

راهنمای صوتی زندگی در کانادا (مونترال) !!
2018-09-30 17:01:26
قابل توجه دانشجويان و خانواده ها: با پايان تابستان و در آستانه ماه اكتبر هوا در بيشتر شهرهاى كانادا خنك شده و بخصوص كسانيكه فرزندان خردسال دارند ميبايست لباس گرم مناسب همراه داشته باشند. 🧣🧤🧦