سیویلیکا، مرجع مقالات علمی - Page 1

About
اولین کسی باشید که از فراخوان و اخبار کنفرانسها و ژورنالها مطلع میشوید. www.civilica.com راه ارتباط با ما: @CIVILICAPUB احراز هویت کانال در سامانه: https://t.me/itdmcbot?start=civilicacom
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:20:19
فراخوان مقاله همایش ملی برند در ورزش http://www.civilica.com/Calendar-CBSCONF01.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:21:35
دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک http://www.civilica.com/Calendar-NTGCE02.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:34:10
دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری http://www.civilica.com/Calendar-HIAP02.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:35:27
سومین کنفرانس ملی توسعه کاربردهای صنعتی اطلاعات، ارتباطات و محاسبات http://www.civilica.com/Calendar-EIAICC03.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:38:49
فراخوان مقاله دوفصلنامه طراحی مهندسی و اکولوژیکی منظر http://www.civilica.com/Journal-JR_LEED.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:40:19
اولین کنفرانس ملی نقش علوم جغرافیا (گرایش جغرافیا طبیعی) در پیشبرد اهداف افق چشم انداز 1404 http://www.civilica.com/Calendar-RGFOH01.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:41:41
فراخوان مقاله نشریه علمی پژوهشی دانش و فناوری هوافضا http://www.civilica.com/Journal-JR_AKT.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:44:43
ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران http://www.civilica.com/Calendar-WRM06.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:45:39
اولین کنفرانس بین المللی گرد و غبار http://www.civilica.com/Calendar-TICD01.html
سیویلیکا، مرجع مقالات علمی
2015-12-10 09:46:25
فراخوان مقاله فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد و مدیریت شهری http://www.civilica.com/Journal-JR_IUEAM.html