همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم - Page 1

About
حمایت از دوره های علمی، تحقیقاتی و فناورانه به منظور انتقال دانش و تجربه زیرنظر معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ارتباط با ما: [email protected]
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:09:44
معرفی تسهیلات مختلف در طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" #آیین_نامه
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:21:37
در راستای طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" - سخنرانی آقای دکتر رمضانی #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:29:16
در راستای طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" - سخنرانی دکتر ظهیری #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:30:44
در راستای طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" - سخنرانی دکتر شباهنگ #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:32:07
در راستای طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" - سخنرانی آقای دکتر مدنی #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:33:19
در راستای طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" - سخنرانی دکتر یوسفی امین #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:34:18
در راستای طرح "همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم" - سخنرانی دکتر زارعی موسوی #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:35:08
سخنرانی دکتر رشیدی نژاد #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:35:31
سخنرانی دکتر دشتی مقدم #سخنرانی
همکاری با متخصصان و دانشمندان ایرانی غیرمقیم
2016-10-31 20:36:16
سخنرانی دکتر جعفری زاده - دانشگاه امیرکبیر #سخنرانی