کانون اساتید حق التدریس (در شرف تاسیس) - Page 1

About
لینک سوپر گروه کانون (در شرف تاسیس) اساتید حق التدریس دانشگاه ها https://t.me/joinchat/AAAAAEJyQQ79IPcxjvS7Og كانال : @Professor_Union تبليغات⛔️پست غير مرتبط 🚫رفتن به پي وي 🚫چت دو طرفه⛔️
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
dr hs
2017-05-12 17:56:30
تروریست سازمانی تکنیکهای کشتن بدون خونریزی تروریست های سازمانی : 1. تکنیک این که تکراری است: هرگاه ایده ای جدید مطرح شد می گویند این ایده تکراری است و کسی قبلا ایده مشابهی را ارائه کرده است! 2. تکنیک چرا قبلا نه: اگر معلوم شد که هیچکس قبلا چنین ایده ای نداده می گویند حتما دلیلی داشته که هیچ کس چنین ایده ای نداده. 3. تکنیک تعویق: در مورد ایده تصمیم گیری نمی کنند. می گذارند ایده دهنده خسته شود. 4. تکنیک تصاحب: هر ایده ی جدیدی ارائه شد، خود را تنها سخنگوی آن ایده مطرح می کنند و اجازه نمیدهند کس دیگری بجز آنان درباره آن ایده حرف بزند! 5. تکنیک نخود سیاه: کارکنان خوشفکر و خلاق را درگیر تهیه طرح های با جزییات می کنند که دست کم شش ماه تهیه آن طرح طول بکشد. تاکید می کنند که همه فرم های موجود در جریان کاری باید با دقت و جامعیت تکمیل شود و توسط تمامی مدیران تایید و امضا شود. 6. تکنیک فیلتر: تمام نظرات منفی را عینا منتقل می کنند. هیچ کدام از نظرات مثبت را به ایده دهنده منتقل نمی کنند
یونس فتاحی
2017-05-17 06:35:19
درود و وقت بخیر خدمت همکاران ارجمند همانطور که واقفید در بین ما اساتید محترمی از جای جای کشور، در رشته های مختلف و دانشگاههای محل تدریس گوناگون از آزاد و علمی کاربردی تا ... وجود دارند . خود این اساتید نیز فارغ التحصیلان دانشگاههای متفاوتی اند . ازین روی تفاوتها کاملا محسوسند . اما تفاوتها دلیل گردهم آمدن مانیست! نقطه مشترک ما فعالیت حق التدریسی است که انجام میدهیم و ارتباطی هم به درجه و رتبه محل تحصیل اساتید ندارد. این نکته را از آن باب عرض میکنم که این روزها برخی از مخاطبانمان ، چه اعضای حق التدریس داخل خود گروه و چه بعضا مسئولین محترم دانشگاهها اعلام میکنند که آیا هر کس که مدرک ارشدش راگرفت و یک ترم درس داد میشود استاد؟! بعد علمی قضیه درجای خودش جای بحث دارد و قطعا قابل بهسازی است. اما اینجا بحث حقوقی است . حقوق کار ! بر فرض من نوعی که بقول دوستان از ناکجاآباد فارغ التحصیل شده ام ، صلاحیت استادی هم نداشته باشم . قبول. بنده به شخصه ادعایی بیش از آنچه هستم ندارم. خود من هم زمانی به این گروه ملحق شدم که کمتر از ۲۰۰عضو داشت و دیدم بنظر باید حمایت شود و حمایت کردم .اما نکته اینجاست که الان برای طرح این موضوع کمی دیر است. زمانیکه کلاسها را برگزار کردیم و دانشجویان آمدند ورفتند و فارغ التحصیل ها از همین کلاسها رهسپار جامعه شدند چرا درباره صلاحیت و رتبه علمیمان کسی قضاوت نکرد؟! هرچند که مراحل جذب و مصاحبه و... هم مطابق قوانین وقت از ما بعمل آمده است. حالا که بحث حق خواهی شده میگویند شما ازاول هم نباید استاد میشدید. نه دیگر ، حالا نمیشود . قانون کار بوضوح دراین مورد پشتیبان ماست.
یونس فتاحی
2017-05-17 07:15:11
اهداف اتحادیه : 1. تعریف شدن رسمی به عنوان شغل 2. ایجاد امنیت شغلی 3. برطرف کردن موانع بیمه و پرداخت بیمه به صورت ماهانه 4. دفاع از حق اساتید مدعو در دانشگاه ها در قبال پرداختی های حق 5. ایجاد یک پایگاه علمی قوی 6. بودجه بندی سایر همکاران با توجه به رشته تحصیلی و تخصص در راستای ایجاد شرکت های تخصصی پیمانکاری و شرکت های مشاور از دل اساتید مدعو 7. تسهیل نمودن امور هئیت علمی شدن و دور نمودن نا عدالتی ها در پرسه اخذ واحد درسی برای تدریس و ... 8. ایجاد صندوق حمایت از اساتید حق التدریس در راستای کمک به ایده های کار آفرین ادامه اهداف 👇👇👇👇 از سایر همکاران استان گلستان و مازندران نیز تقاضا داریم در صورت تمایل به همکاری مستقیم اعلام آمادگی کرده و از حضورشون بهره مند شویم سایر همکاران که از سراسر کشور هستند نیز در صورت تمایل می توانند نزدیک به 10 استاد شوند و همگام با ما و کنار ما، این مراحل را در استان خود پیگیری نمایند. عزیزان قطعا در کنار هم موفق خواهیم شد. اهداف والای در نظر گرفته شده است از جمله : 1. برگزاری دوره های مهارت آموزی با توجه به رشته تحصیلی در مراکز فنی و حرفه ای به طور کاملا رایگان 2. معرفی نمودن به صندق مهر امام رضا، جهت تامین هزینه ملزومات با توجه به مهارت آموخته شده با سود 4% و تا سقف 100 میلیون تومان 3. ایجاد شرکت های دانش بنیان از دل اعضا و مکلف نمودن ارگان های دولتی جهت انجام 50% پروژه ها توسط این اعضا 4. ایجاد شرکت های پیمانکاری و مشاور برای پروژه های برون مرزی با حمایت قاطع دولت 5. همکاری متقابلانه با دانشگاه و ارتقا امنیت شغلی مدعوین 6. کارت شناسایی اساتید مدعو 7. کمک گرفتن از دولت جهت پرداخت بیمه عمر و خدمات درمانی 7. و ایده ها و طرح های ناب شما..... تمامی موارد فوق زمانی امکان پذیر است که دولت و مجلس این اتحادیه را به رسمیت بشناسند. عزیزان در راستای تهیه تدوین مطالبات در قالب متنی و امضا 1000 استاد معلوم الهویت در زیر این متن و تقدیم آن به بیت رهبری و بهارستان ، باور، اعتقاد و همراه بودن شما را می طلبد. لینک سوپر گروه اتحاديه اساتید حق التدریس دانشگاه ها https://t.me/joinchat/AAAAAEJyQQ79IPcxjvS7Og
یونس فتاحی
2017-05-17 06:35:19
درود و وقت بخیر خدمت همکاران ارجمند همانطور که واقفید در بین ما اساتید محترمی از جای جای کشور، در رشته های مختلف و دانشگاههای محل تدریس گوناگون از آزاد و علمی کاربردی تا ... وجود دارند . خود این اساتید نیز فارغ التحصیلان دانشگاههای متفاوتی اند . ازین روی تفاوتها کاملا محسوسند . اما تفاوتها دلیل گردهم آمدن مانیست! نقطه مشترک ما فعالیت حق التدریسی است که انجام میدهیم و ارتباطی هم به درجه و رتبه محل تحصیل اساتید ندارد. این نکته را از آن باب عرض میکنم که این روزها برخی از مخاطبانمان ، چه اعضای حق التدریس داخل خود گروه و چه بعضا مسئولین محترم دانشگاهها اعلام میکنند که آیا هر کس که مدرک ارشدش راگرفت و یک ترم درس داد میشود استاد؟! بعد علمی قضیه درجای خودش جای بحث دارد و قطعا قابل بهسازی است. اما اینجا بحث حقوقی است . حقوق کار ! بر فرض من نوعی که بقول دوستان از ناکجاآباد فارغ التحصیل شده ام ، صلاحیت استادی هم نداشته باشم . قبول. بنده به شخصه ادعایی بیش از آنچه هستم ندارم. خود من هم زمانی به این گروه ملحق شدم که کمتر از ۲۰۰عضو داشت و دیدم بنظر باید حمایت شود و حمایت کردم .اما نکته اینجاست که الان برای طرح این موضوع کمی دیر است. زمانیکه کلاسها را برگزار کردیم و دانشجویان آمدند ورفتند و فارغ التحصیل ها از همین کلاسها رهسپار جامعه شدند چرا درباره صلاحیت و رتبه علمیمان کسی قضاوت نکرد؟! هرچند که مراحل جذب و مصاحبه و... هم مطابق قوانین وقت از ما بعمل آمده است. حالا که بحث حق خواهی شده میگویند شما ازاول هم نباید استاد میشدید. نه دیگر ، حالا نمیشود . قانون کار بوضوح دراین مورد پشتیبان ماست.