🌱ژیـــــــکال🌱 - Page 1

About
ژیکال....زیبای کوچک،زندگی جدید 🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱🌱 Poem📚 Music🎼 Video🎥 Photo📷
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-02 01:24:21
عارفــــ - شهر سکوت🎶 روزی دل من که تهی بود و غریب از شهر سکوت به دیار تو رسید در شهر صدا که پر از زمزمه بود تنها دل من قصه ی مهر تو شنید چشم تو مرا به شب خاطره برد در سینه دلم از تو و یاد تو تپید در سینه ی سردم این شهر سکوت دیوار سکوت ز صدای تو شکست شد شهر هیاهو این سینه ی من فریاد دلم به لبانم بنشست خورشید منی منم آن بوته ی دشت من زنده ام از نور تو ای چشمه ی نور دریای منی منم آن قایق خرد ناگه تو مرا می بری بر ساحل دور اکنون تو مرا همه شوری و صدا اکنون تو مرا همه نوری و امید در باغ دلم بنشین بار دگر ای پیکر تو شد گل یاس سپید در سینه ی سردم این شهر سکوت دیوار سکوت ز صدای تو شکست شد شهر هیاهو این سینه ی من فریاد دلم به لبانم بنشست روزی دل من که تهی بود و غریب از شهر سکوت به دیار تو رسید در شهر صدا که پر از زمزمه بود تنها دل من قصه ی مهر تو شنید چشم تو مرا به شب خاطره برد در سینه دلم از تو و یاد تو تپید در سینه ی سردم این شهر سکوت دیوار سکوت ز صدای تو شکست شد شهر هیاهو این سینه ی من فریاد دلم به لبانم بنشست #lyric @zhiikaal
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 04:37:40
#çinar🎤
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 05:07:43
#çinar🎤
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 05:33:49
🆔 @zhiikaal 💙your friends can join here💙
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 05:47:07
#çinar🎤
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 05:50:00
گرچه هرشب استکان بر استکانت می زنند هرچه تنهاتر شوی آتش به جانت می زنند تا بریزی دردهایت را درونِ دایره جای همدردی فقط زخم زبانت می زنند عده ای که از شرف بویی نبردند و فقط نیش هاشان را به مغزِ استخوانت می زنند! زندگی را خشک-مثل زنده رودت-می کنند با تبر بر ریشه ی نصف جهانت می زنند چون براشان جای استکبار را پُر کرده ای  با تمسخر مشتِ محکم بر دهانت می زنند! پیش ترها مخفیانه بر زمینت می زدند تازگی ها آشکارا آسمانت می زنند! آه! قدری فرق دارد زخم خنجرهایشان دوستانت پا به پای دشمنانت می زنند # ناشناس @zhiikaal
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 10:03:28
🆔 @zhiikaal 💙your friends can join here💙
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-05 11:41:33
#çinar🎤
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-06 02:05:33
🆔 @zhiikaal 💙your friends can join here💙
🌱ژیـــــــکال🌱
2017-07-06 02:08:46
#çinar🎤