🌹 سکوی پرواز ، تحصیل در خارج و داخل ایران 🌹 - Page 1

About
سکوی پرواز ( تحصیل در داخل و خارج از کشور ، زبان های مختلف ، بورسیه و ... )
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Mahdi
2016-05-19 12:08:31
١٩ سال پيش همين حوالي بود أتوبوس تيم ملي المپياد رياضي ايران كه از اهواز عازم ِ تهران بود به دليل نقص فني در ترمز به دره سقوط كرد آرمان بهراميان برنده مدال نقره المپياد جهاني رياضي و مدال طلاي المپياد فيزيك رضا صادقي برنده مدال طلاي المپياد جهاني رياضي و ٧ عضو ِ ديگر تيم ملي المپياد ايران در ٢٠ سالگي، به خواب ِ أبدي رفتند. در آن حادثه مرگبار يك نَفَر زنده ماند. ١٨ سال بعد همان يك نَفَر برنده جايزه فليدز يا همان نوبل ِ رياضيات شد. و همين ديروز، همان يك نَفَر به طور رسمي به عنوان دانشمند نخبه ي رياضيات در قرن ٢١ به عضويت آكادمي ملي ِ علم درآمد. و نامش در كنار آلبرت آينشتاين، ايزاك نيوتن و مارك فيشر قرار گرفت. مريم ِ ميرزاخاني اولين زن برنده نوبل رياضيات به عنوان اولين ايراني به عضويت آكادمي ملي علم درآمد و نشان ِ "دانشمند ماندگار " را دريافت كرد.
Ehsan
2016-05-21 19:35:06
2.بلو کارت یا ویزای کاری تو این روش شما یه سری امتیازات میگیری که تو سایت های مهاجرت کشور ها شرایطش رو زده میزان تحصیلات و سن و سال و مدرک زبان و سابقه بیمه و..... اینا جمع میشن یه امتیازی می گیری بعد که امتیاز گرفتی تازه باید بگردی یه جاب آفر پیدا کنی اون جاب آفر هم می تونه سوری باشه ولی زمانی که به دستت رسید شما 6 ماه وقت داری که وارد اون کشور بشی و قرارداد ببندی و مالیات بدی اگر در اون 6 ماهی که وارد اون کشور شدی نتونی کار پیدا کنی دیپورت میشی و گیم اور😜😜😜😜