Cyprus US Visa Archive - Page 2

Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:13:03
#Embassy #ds فرم DS160 بین سفارت قبرس شمالی و جنوبی مشترک هست. مطابق شکل تنها یک گزینه برای قبرس وجود دارد که برای تعیین وقت هر دو سفارت از آن استفاده میشود.
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:19:48
#Embassy دوستانی که قصد دارند وقت خود را در سفارت قبرس جنوبی اسکجول کنند، کوریر موردنظر خود را گزینه سوم: Larnaca Branch و برای شمالی گزینه آخر: North office را انتخاب کنند.
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:31:14
#Embassy #trip
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:32:01
#Embassy #trip
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:34:41
#Embassy #trip
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:36:03
#Embassy #trip دوستانی که جهت مصاحبه قصد سفر به قبرس شمالی را دارند دقت کنند که آدرس دفتر مربوطه با نام سفارت امریکا در نقشه قابل جستجو نیست و باید با آدرس گوگل شود.
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 11:54:25
#Embassy #trip یکی از مدارکی که جهت اخذ ویزای کشور قبرس جنوبی به شرکت vfsglobal ارائه میکنید، نامه اشتغال به کار است که از این تمپلیت میتوانید برای آن استفاده کنید.
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 12:43:21
#Visa
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 12:43:33
#Visa
Cyprus US Visa Archive
2017-03-04 12:43:43
#Visa